SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 121
Ders İsmi: Kariyer Gelişimi
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Aslı Erdoğdu

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; iş dünyasının hızla değişen koşulları karşısında, öğrencilere gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve bunları kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırarak verimli bir çalışma hayatı geçirmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefi: Öğrencilerin, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyerini planlamasını sağlamak ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kariyer haritası oluşturabilir. Kariyer ve kariyer planlama kavramlarını ifade edebilir. Etkili iletişim kurabilir. Kişisel özelliklerinin farkına vararak meslek seçimi konusunda kariyer planlama yöntemlerini kullanabilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Geleceğini tahmin edebilme becerisi kazanır. Amaç ve hedeflerini belirleme becerisi kazanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bireysel kariyer planlamayı öğrenir. İş başvurularında kullanılmak üzere özgeçmiş / ön yazı hazırlayabilir. Doğru ve etkili iletişim becerileri ile beden dili konusunda bilgi sahibi olur. Ulusal ve uluslararası değişim programları, burslar, akademik kariyer ve sınavlar hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Temel Kavramlar
2) Kariyer Kavramı, Önemi ve Kariyerle İlgili Kavramlar
3) Bireysel Kariyer Planlama ve Kariyer Seçimi
4) Kariyer Seçimi ve Kişilik Arasındaki İlişki
5) Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları ve Burslar
6) Akademik Kariyer ve Sınavlar
7) Genel Değerlendirme
8) Ara Sınav
9) İnce Beceriler (Soft-Skills) ve Teknik Beceriler (Hard-Skills)
10) Temel İletişim Becerileri
11) Diksiyon ve Etkili Beden Dili
12) Öz Geçmiş ve Ön Yazı Hazırlama
13) İş Arama Yöntemleri
14) Mülakat Teknikleri
15) Genel Değerlendirme
16) Final
Diğer Kaynaklar: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi. Kariyer Planlama Dersi. Yetenek Tv.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100