PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 312
Ders İsmi: Psikolojik Testler (Kişilik I)
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. K. Esin Cantez

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Genel olarak çeşitli kişilik kuramları kısaca özetlemek. Sınıf içi uygulamalarla bilgi edindirmek.
Çeşitli test ve envanterlerin anlatılarak uygulamaları öğretmek.
Dersin Hedefi: Çeşitli kişilik kuramları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması. Eysenck kişilik testi anlatıldıktan sonra
sınıf içi uygulamalar yaptırılarak grup eğrileri çizilmesi ve yorumlanması. Beck Anksiyete Envanteri
anlatıldıktan sonra sınıf içi uygulama ve değerlendirmenin ardından bireysel ve gruplar arası mukayese
yapılması.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Psikolojide kullanılan test ve ölçeklerin psikometrik özelliklerini bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Psikolojik test ve uygulamalarının sahip olması gereken özellikleri sıralar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Tanıtılan testlerin uygulaması ve raporlamasını yapar.
  2) Kişilik testlerini yorumlama ve değerlendirme yetkinliğine sahiptir.
  3) Test uygularken ve yorumlarken etik ilkelerin farkındadır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kişilik tanımı ve genel bir değerlendirme
2) Kişiliği ölçmede kullanılacak materyalin seçiminde dikkat edilecek özellikler
3) Çocuklarda kişilik ölçümü nasıl yapılır, bulguların değerlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar.
4) Çocuklarda gelişim sürecinde bağlı olarak her seviyede ölçme ve değerlendirme nasıl olmalıdır; Örnekle anlatım ve tanıtım
5) Çocuklara uygulanan psikanalitik hikayelerden ''Louse Duss'' testinin sınıf içi uygulaması ve bulguların yorumu
6) Louıse Duss' testi ödevinin uygulanması ve yaşlara göre istatistiksel tablolarla bulguların anlamının tartışılması
7) Çocuklarda sık görülen algı, hiperaktivite bozukluğunun kişilik oluşumuna etkisi
8) Ergenlerde görülen davranış bozukluklarının ağırlıklı kişilik yapısına etkisi
9) Raven (SPM) testinin tanıtımı ve davranış bozukluklarını belirlemedeki işlevi
10) Raven (SPM) kullanarak (DEHB) için tanı koymada özelliğinin incelenmesi ve tartışma
11) Kişilik psikolojisinde kullanılan bazı envanterlerin tanıtımı
12) Kişilik psikolojisinde kullanılan bazı envanterlerin değerlendirilmesi
13) Ödev çalışmalarının sınıf içinde sunumu ve tartışma.
14) Güz dönemi eğitim ve öğretimin genel değerlendirilmesi ve final sınavına hazırlık (Soru-Cevap)
Diğer Kaynaklar: Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston:
Allyn & Bacon (Pearson Education Edition). ISBN-10: 9780205609895

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 12 24
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 110
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3