PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI105
Ders İsmi: Gelişim Psikolojisine Giriş-I
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 0 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Uzm. Dr. Elvan Başak Usta Gündüz

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Gelişim psikolojisine giriş dersinin amacı psikoloji öğrencilerine gelişim psikolojisi alanına dair temel kavramları tanıtmaktır.
Dersin Hedefi: Gelişim psikolojisine giriş dersinde doğum öncesinden ölüme kadar gelişim dönemlerinin tanımlanmasına ek olarak gelişimin fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal boyutlarında gerçekleşen değişimler ele alınarak öğrencilerin ilgili kuramlar ve araştırmaları öğrenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Dersi başarı ile tamamlayan psikoloji öğrencileri gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları, döneme özgü kuramları ve kuramların gelişiminde kullanılan yöntemleri öğrenmiş olmalıdır.
  2) Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramları, kuramsal bakış açısını ve kanıta dayalı bulguları öğrenmek.
  3) İlk çocukluk çağından başlayarak yaşamın sonuna dek gelişimin sosyokültürel bağlamda nasıl ilerlediği hakkında bilgi sahibi olmak.
  4) Bilişsel gelişim alanındaki kuramları ve araştırma bulgularını karşılaştırabilmek, tartışabilmek ve farklılıklarını analiz edebilmek.
  5) Fiziksel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim dahil olmak üzere tüm gelişim basamaklarının bebeklikten çocukluğa nasıl kazanıldığı hakkında yetkin olmak.
  6) Biyolojik/genetik ve çevresel faktörlerin fiziksel, bilişsel gelişim ve davranışlar üzerine etkisini kavramak.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar
2) Gelişim Görevleri
3) Normal Gelişim
4) Fiziksel Gelişim
5) Psikomotor Development
6) Bilişsel Gelişim ve Piaget'nin Bilişsel Gelişim Dönemleri
7) Bilişsel Gelişim Kuramları
8) Bilişsel Gelişim Kuramları
9) Dil Gelişimi
10) Dil Gelişimi
11) Erik Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı
12) Erik Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı
13) Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı
Diğer Kaynaklar: 1.Cole, M., Cole, S. R., & Lightfoot, C. (2005). The development of children. Macmillan.
2.Upton, P. (2011). Developmental psychology. Learning Matters.
3.Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Kaplan, H. I. (2009). Kaplan and Sadock's concise textbook of child and adolescent psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins.
4. Pekcanlar Akay, A. , Ercan, E.S. ve ark. (2016), Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Ankara: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları
5. Erikson, E. (2014). İnsanın 8 Evresi (G. Akkaya Çev.) İstanbul: Okuyanus
6. Çudaharoğlu Çetin, F. ve ark. (2008), Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Ankara: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları
7. Harris, M., & Westermann, G. (2014). A student's guide to developmental psychology. Psychology Press.
8. Miller, P. (2017). Gelişim Psikolojisi Kuramları (Z. Gültekin Çev.) İmge Kitabevi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 56
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 18
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 18
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 150
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5